အနာဂတ္သစ္ဂ်ာနယ္

လူ႕အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကေလာင္စြမ္းျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ အနာဂတ္သစ္ဂ်ာနယ္
အနာဂါတ္သစ္ ဂ်ာနယ္