တို႔႔တိုင္းျပည္

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို ့

တို ့ရြာ တို ့ေျမ၊ တို ့ရြာေျမ၀ယ္

ေစတီစပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏

မ်ားပါေလလဲ၊ တမြဲမြဲႏွင့္

ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္

ယာစကာမ်ဳိး၊ တၫိႈးၫိႈးႏွင့္

ပုထိုးျမင့္ေမာင္း၊ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား

လွည့္လည္သြားလွ်က္

မစားေလရ၊ ၀မ္္းမ၀၍

ဆြမ္းမွ်မတင္ႏိုင္ ရွိမည္တည္း။

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို ့

တို ့ရြာတို ့ေျမ၊ တို ့ရြာေျမ၀ယ္

ေရခ်ဳိေသာက္ရန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္

သီးႏွံခ်ဳိပ်ား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏

မ်ားပါေလလည္း၊ တမြဲမြဲႏွင့္

ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္

ျမင္သာျမင္ရ၊ မစားရ၍

ေတာကၿပိတၱာ၊ ျဖစ္မည္တည္း။

ထေလာ့ျမန္မာ၊ ျမန္မာထေလာ့၊

အားမေပ်ာ့ႏွင့္၊ မေလ်ာ့လံု ့လ

သူကစ၍၊ ငါကအားလံုး

လက္႐ံုးမ်ားေျမာင္၊ ဉာဏ္မ်ားေျမာင္ႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ၾကေလ

ဤေျမဤရြာ ဘယ္သူ ့ရြာလဲ

ဤယာစပါး၊ ဘယ္သူ ့စပါးလဲ

ထားေလာ့တာ၀န္၊ ဉာဏ္ေရွ ့ပန္း၍

တ၀မ္းတစိတ္ ညီေစသတည္း။

ေဇာ္ဂ်ီ